Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Văn bản quy phạm pháp luật

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Nội dung chi tiết xem ở file...

Quyết định phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang giai đoạn 2013 - 2015

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/1/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo - Giai đoạn 2014 - 2015.

Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình - 2009

* Quyết định Số: 2820/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân...

Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình.