In trang

Hướng dẫn đánh giá xếp loại kết quả BDTX năm học 2013 - 2014
Cập nhật lúc : 15:44 17/02/2014

Thực hiện Kế hoạch số 1354/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014; công văn số 204/SDGĐT-GDCN&TX ngày 13/02/2014 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX năm học 2013 – 2014, để công tác BDTX thực hiện đúng quy chế, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại trường, Ban chuyên môn hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối tượng được đánh giá

          Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục (gọi tắt là giáo viên).

2. Nội dung đánh giá

 Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn, Ban chuyên môn quy định các nội dung phải đánh giá như sau:

             a. Nội dung bồi dưỡng 1: Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra.

             b. Nội dung bồi dưỡng 2: Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.

             c. Nội dung bồi dưỡng 3: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:

             - THPT 13: Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch dạy học;

- THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

- THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;

- THPT 16: Hồ sơ dạy học.

Lưu ý:

- Đối với nội dung bồi dưỡng của giáo viên ở cấp học THCS và THPT, có sự điều chỉnh giữa các nội dung bồi dưỡng 1 và 2 so với Kế hoạch số 1354/KH-SGDĐT.

- Các nội dung khác theo Kế hoạch số 1354/KH-SGDĐT, các tổ chuyên môn vẫn tổ chức, hướng dẫn giáo viên thực hiện việc bồi dưỡng để hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 

Nội dung chi tiết và tài liệu xem ở file đính kèm.